به آزمایشگاه مفید خوش آمدید

شماره تماس 36630630-36630063-36633030-031

مورد استفاده
کمک به تشخیص لیشمانیازیس بوِژه در مناطق آندمیک.
نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
جسم لیشمن، lishman body, Tissue
نوع نمونه
نوع نمونه قابل اندازه گیری : اسمير از ناحيه آسيب بافتي
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
پایداری نمونه، یک هفته در دمای اتاق یا دمای یخچال در ظروف استریل شده با الکل 70% یا فرمالین 10%.
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )

پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )

نیازهای همراه نمونه
مشخصات کامل بیمار
راهنمای جمع آوری نمونه
نمونه برداري بهتر است از حاشيه سالم بافت آسيب ديده تهيه گردد.دانستن محل نمونه گیری و چگونگی نمونه برداری حائز اهمیت است.طریقه نمونه گیری و جمع آوری نمونه باید در شرایط استریل صورت گیرد.
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
معیار رد نمونه
نمونه لخته یا آلوده شده.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نمونه از کناروعمق زخم
تفسیر
تفسیر: ليشمانيا سردسته اي است از تك ياخته تريپانوزوماتيد و عامل بيماري ليشمانيوز می باشد. اين انگل ها از گروه تاژك داران خوني و بافتي هستند و به اشكال مختلف بروز مي كنند. عامل انتشار آن پشه خاكي است. ديده شدن انگل ( به فرم آماسيتگوت) در گسترش تهيه شده از ضايعه پوستي تهیه شده با رنگ آميزي گيمسا، نشان دهنده آلودگی فرد به انگل است. لیشيمانيازيس در بعضي مناطق دنيا آندمیک است. ليشمانيازيس احشایی (كالاآزار) توسط ليشمانيا دونوواني از طريق پشه خاكي به انسان منتقل شده و ماكروناژ ها را آلوده مي كند. تشخیص قطعی این بیماری با مثبت شدن کشت این انگل مشخص می گردد.